Metryka to zbiór najważniejszych informacji o naszej szkole.

Organ prowadzący: Samodzielne Koło Terenowe Nr 10 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Milanówku – informacje >>>

Najważniejsze dokumenty w SLO Nr 5 w Milanówku to: Statut i Wewnątrzszkolny Zasady Oceniania. Można je znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Statut Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 5 STO w Milanówku z poprawkami przyjętymi przez Radę Szkoły w dniu 30.09.2022

Pozostałe znajdują się poniżej:

Zasady korzystania z usługi Google Suite dla społeczności SLO 5 w Milanówku oraz określenie ram korzystania ze SI

Program wychowawczy  + co roku w sierpniu ustalany jest Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej na rok szkolny 2023/24

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Szkolny Program Profilaktyki  + co roku w sierpniu ustalany jest Program profilaktyczno – wychowawczy na rok szkolny 2023/24

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów

w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym.

MODEL ABSOLWENTA

Nasz absolwent:

– dba o rozwój intelektualno-emocjonalny

– potrafi korzystać z różnych źródeł informacji

– posiada umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy

– umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć

– rozwija zainteresowania, talenty i pasje

– dostaje się na wymarzone studia

– jest przygotowany do studiowania

– potrafi dotrzeć do swoich uczuć i radzić sobie z nimi

– wyraża siebie w sposób akceptowany społecznie

– zachwycając się różnorodnością świata, umie zachować własną indywidualność

– jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych

– jest kulturalny

– docenia wagę więzi międzyludzkich

– z każdej swojej roli społecznej wywiązuje się w zadawalający jego i innych sposób

– umie współpracować w grupie