Kolonia…

Kółko biologiczne zakłada kolonie… 😀
Poniżej notatka po kilku tygodniach doświadczeń.

„Chcieliśmy odpowiedzieć na pytanie, czy powietrze w szkole spełnia wymogi prawne czystości mikrobiologicznej, oraz na pytanie jak liczba form przetrwalnikowych mikroorganizmów różni się pomiędzy pomieszczeniami w szkole. Dlatego uczniowie i uczennice przeprowadzili posiew metodą sedymentacyjną Kocha w trzech pomieszczeniach w szkole (kuchnia, toaleta męska, szatnia) oraz na zewnątrz (każda z prób została wykonana w 5 powtórzeniach). Następnie mikroorganizmy wzrastały przez tydzień w temperaturze pokojowej. Ostatecznie zostały zliczone kolonie wyrosłe na szalkach i obliczone stężenia form przetrwalnikowych w powietrzu. Osoby uczniowskie przeprowadziły analizę statystyczną uzyskanych wyników przy użyciu testu Dunna. Wykryto istotne statystycznie różnice pomiędzy każdym z badanych w szkole pomieszczeń a próbą kontrolną (na dworze). Nie wykryto istotnych statystycznie różnic pomiędzy różnymi pomieszczeniami w szkole.

Wyniki:
Mediany wyników uzyskanych z posiewów w:
toalecie męskiej = 25,87 jtk/m3 (jednostek tworzących kolonię na metr sześcienny powietrza)
kuchnia = 51,74 jtk/m3
szatnia = 25,87 jtk/m3
na zewnątrz = 336,31 jtk/m3
P-wartości uzyskane z testu Dunna dla porównań pomiędzy wybranymi grupami:
kuchnia – na zewnątrz: p.wart = 0.014
łazienka – na zewnątrz: p.wart = 0.002
szatnia – na zewnątrz: p.wart = 0.011

Wnioski:
Wewnątrz budynku szkolnego znajdowało się mniej form przetrwalnikowych mikroorganizmów w powietrzu niż na zewnątrz w czasie prowadzenia badań.
Powietrze w szkole spełnia normy czystości mikrobiologicznej w budynkach użyteczności publicznej (dopuszczalna maksymalna liczebność zarodników grzybów w powietrzu to 5000 jtk/m3)”
Uf, co za ulga!
😀
Kółko biologiczne prowadzi nasz absolwent Beniamin Abramczyk, który obecnie jest studentem Wydziału Biologii UW i bez wątpliwości pasjonat biologii doświadczalnej!