15.10.2021 – dzień dyrektorski

Szanowni Państwo!

Zgodnie z uchwałą Rady Szkoły młodzież ma prawo proponować w każdym roku szkolnym dwa dni dyrektorskie. W wyniku konsultacji młodzieży z dyrektorem zapadły następujące decyzje:

piątek 15.10.2021 jest dniem wolnym tylko dla klas po szkole podstawowej (I, II i III)

piątek 21.01.2022 jest dniem wolnym tylko dla klas III po gimnazjum (maturzyści)

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). [§ 5 ust. 1] ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach lub placówkach po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły albo rady placówki, a gdy rada szkoły lub placówki nie została powołana – rady pedagogicznej, z tym, że w przypadku szkół wymagana jest także opinia rady rodziców i samorządu uczniowskiego 

21 komentarzy