Strona główna

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 5 w Milanówku

 

Spis treści:

1.      Misja szkoły i model absolwenta

2.      Bezpieczeństwo

3.      Relacje

4.      Kultura osobista

5.      Intelektualny rozwój ucznia

6.      Duchowy i emocjonalny rozwój ucznia

7.      Fizyczny rozwój ucznia

8.      Społeczny rozwój ucznia

9.      Wychowanie jako przekaz wartości

 

1.MISJA SZKOŁY I MODEL ABSOLWENTA

 

Misja Szkoły

Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym.

 

Model absolwenta

 • Dba o rozwój intelektualno-emocjonalny

 • Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji

 • Posiada umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy

 • Umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć

 • Rozwija zainteresowania, talenty i pasje

 • Dostaje się na wymarzone studia

 • Jest przygotowany do studiowania

 • Potrafi dotrzeć do swoich uczuć i radzić sobie z nimi

 • Wyraża siebie w sposób akceptowany społecznie

 • Zachwycając się różnorodnością świata umie zachować własną indywidualność

 • Jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych

 • Jest kulturalny

 • Docenia wagę więzi międzyludzkich

 • Z każdej swojej roli społecznej wywiązuje się w zadawalający jego i innych sposób

 • Umie współpracować w grupie

 

 

Bezpieczeństwo

Þ

rozumiane jako fizyczne i psychiczne poczucie bezpieczeństwa

 

Zadania szkoły

Þ

 Środki realizacji

1.  Określenie jasnych zasad postępowania i funkcjonowania szkoły

Þ

1a

znajomość oraz stosowanie Regulaminu, Statutu (i innych norm) w życiu szkoły

1b

przestrzeganie przez wszystkich (uczniowie, nauczyciele, rodzice) zasad funkcjonowania szkoły

1c

dawanie dobrego przykładu (lekcje wychowawcze, współpraca z rodzicami, stwarzanie sytuacji wychowawczych)

1d

opracowanie kalendarium na dany rok

2.  Stwarzanie atmosfery tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka

Þ

2a

prawidłowe relacje międzyludzkie

2b

indywidualne podejście do ucznia

3.  Profilaktyka uzależnień

Þ

3a

praca psychologa szkolnego

3b

3c

współpraca z ośrodkami profesjonalnie zajmującymi się profilaktyką uzależnień

promocja zdrowego trybu życia (turystyka, sport)

4.  Przestrzeganie zasad BHP

Þ

4a

jednozmianowa praca szkoły

4b

imprezy szkolne zamknięte i kontrolowane

5.  Rozpoznawanie zagrożeń dla sprawnego funkcjonowania społeczności szkolnej

Þ

5a

ankiety diagnozujące poziom zadowolenia z pracy i współpracy wszystkich grup tworzących społeczność szkolną

 

 

 

 

 

 

Relacje
uczniowie
« nauczyciele « rodzice

Þ

rozumiane jako związek trzech równorzędnych podmiotów mających różne role do spełnienia przy zachowaniu wspólnoty celów

 

Zadania szkoły

Þ

 Środki realizacji

 

1.  Stworzenie i określenie warunków współpracy trzech podmiotów

Þ

1a

Wypracowanie i stosowanie w praktyce podstawowych dokumentów regulujących życie szkoły (Statut, Regulamin, System Oceniania, Program Wychowawczy)

1b

Pożądane postawy w relacjach międzyludzkich:

 • otwartość – gotowość do sluchania i dialogu;

 • empatia – umiejętność współodczuwania i wrażliwość;

 • autentyczność – świadomość siebie i pozostawanie w zgodzie z sobą, szczerość, pozytywne nastawienie;

 • tolerancja – uznanie odmienności (szacunek dla innych)

 • dzielność – gotowość do towarzyszenia w trudnych chwilach, w trudnych emocjach

2.  Określenie warunków współpracy
nauczyciele
« uczniowie

Þ

2a

Informowanie o kryteriach oceniania przedmiotowego oraz zachowania

2b

Gotowość do współpracy i wzajemne dotrzymywanie umów

2c

Tworzenie kontraktów grupowych

2d

Stosowanie się do zapisów w dokumentach szkoły

2e

Współpraca oparta na zasadach sprawiedliwości, wspólnoty celów, życzliwości, wzajemnego szacunku

3.  Określenie warunków współpracy
nauczyciele
« rodzice

Þ

3a

Wyraźne określenie zakresu zadań obu stron

3b

Zaangażowanie rodziców w pracę i życie szkoły m.in. poprzez uczestnictwo w organach szkoły oraz pomoc przy organizowaniu imprez szkolnych

3c

Pożądane postawy w relacjach nauczyciele « rodzice:

 • wspieranie a nie wzajemne wyręczanie się w pełnieniu ról/zadań

 • współodpowiedzialność a nie bierne korzystanie z usług oświatowych

 • unikamy podważania autorytetu (krytykowanie, nierozważne komentarze, niewłaściwe koalicje)

 

 

 

Zadania szkoły cd

Þ

 Środki realizacji cd.

4.  Stworzenie warunków do budowy i podtrzymywania więzi międzyludzkich

Þ

4a

Organizowanie wycieczek, imprez szkolnych, zabaw, dni sportu, uczestnictwo reprezentacji szkoły w zawodach międzyszkolnych

5.  Zapewnia rozwój umiejętności wychowawczych nauczycieli

Þ

5a

Szkoła organizuje warsztaty doskonalące

 

 

Kultura osobista

Þ

rozumiana jako zespół cech i zachowań prowadzących do rozwijania właściwych relacji międzyludzkich

 

Zadania szkoły

Þ

 Środki realizacji

1.  Stwarzanie atmosfery wzajemnej życzliwości

Þ

1a

Okazywanie szacunku drugiemu człowiekowi bez względu na jego wiek, poglądy czy styl bycia

2.  Kształtowanie właściwych postaw w relacjach międzyludzkich

Þ

2a

Dawanie przykładu

2b

Uświadamianie istnienia oraz potrzeby stosowania form grzecznościowych w kontaktach międzyludzkich

2c

Promowanie i wspieranie wśród uczniów postaw kulturalnych

2d

Przestrzeganie w relacjach międzyludzkich ogólnie przyjętych form grzecznościowych

2e

Wspólne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

2f

Usuwanie ze społeczności szkolnej osób, które nie chcą dostosować się do zasad współpracy obowiązujących w szkole

 

Intelektualny rozwój ucznia

Þ

Rozumiany jako zdobywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności jej wykorzystania

 

Zadania szkoły

Þ

 Środki realizacji

 

1.  Zapewnienie wysokiego poziomu nauczania

Þ

1a

Dobór wykwalifikowanej kadry

1b

Dobór uczniów (egzamin wstępny) gwarantujący wzajemne stymulowanie się w rozwoju, a nie „równanie w dół”

1c

Szkoła dba o stałe odnawianie i udoskonalanie bazy pomocy naukowych

1d

Ciągłe doskonalenie zawodowe nauczycieli

1e

W ciągu trzech lat nauki szkoła przygotowuje uczniów do zdawania egzaminu FCE lub na wyższym poziomie

1f

W ramach uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego odbywa się wykład inauguracyjny

 

2.  Diagnozowanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów

Þ

2a

praca psychologa szkolnego oraz wychowawcy

2b

kółka zainteresowań, wyjazdy na wykłady, sesje szkolne (co najmniej raz w roku); wycieczki programowe, fakultety, uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych, rozszerzenia

 

 

 

3.  Wydobywanie i rozwijanie podstawowych sprawności intelektualnych jak np. samodzielne i krytyczne myślenie czy umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji

Þ

3a

zajęcia programowe prowadzone różnymi metodami od klasycznej (wykład) po metody aktywizujące

3b

uczenie właściwego korzystania ze źródeł informacji (lekcje WOS-u, informatyka)

3c

dyskusje prowadzone na lekcjach i innych zajęciach, gdzie podkreśla się wagę i umiejętności budowania argumentów

 

Duchowy i emocjonalny rozwój ucznia

Þ

Rozumiany jako przygotowanie uczniów do ciągłej, samodzielnej pracy nad rozwojem własnej osobowości oraz do świadomego uczestnictwa w kulturze

 

Zadania szkoły

Þ

 Środki realizacji

1.Jak najszersze zapoznanie uczniów z dorobkiem kultury polskiej, europejskiej i światowej

Þ

1a

Lekcje języka polskiego, historii, historii sztuki, muzyki

1b

Lekcje muzealne, odwiedzanie wystaw, wycieczki do ważnych dla kultury miejsc w Polsce i Europie, sesje naukowe (co najmniej raz w roku)

1c

Co najmniej 3 razy w roku wyjazd klasy do teatru

2.  Stwarzanie możliwości do pielęgnowania i rozwoju indywidualnych pasji i zainteresowań

Þ

2a

Fakultety, sesje naukowe, otwartość na inicjatywy uczniów (indywidualne i grupowe), koła zainteresowań

3.  Prezentowanie dobrych wzorców przez nauczycieli

Þ

3a

Nauczyciele swoim przykładem zachęcają do uczestnictwa w kulturze: wspólne wyjazdy do teatru, na wycieczki, dzielenie się z uczniami swoimi zainteresowaniami i pasjami, organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi

4.  Kształtowanie postawy otwartości na świat oraz wrażliwości na potrzeby innych ludzi

Þ

4a

Aranżowanie (lekcje wychowawcze) lub wykorzystanie zaistniałych sytuacji wychowawczych do kształtowania właściwych postaw etycznych

4b

Uczestnictwo w akcjach charytatywnych – patrz społeczny rozwój ucznia

5.  Wspieranie w rozwoju takich cech i sprawności jak: poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, wytrwałość, pracowitość, potrzeba osiągnięć, właściwa samocena, szczerość, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność radzenia sobie z porażkami, odporność psychiczna, poczucie własnej wartości, umiejętność współpracy z innymi, aktywny, a nie bierny stosunek do życia, umiejętność mówienia „nie”

Þ

5a

W różnych sytuacjach szkolnych inspirujemy, promujemy, nagradzamy takie postawy

5b

Szkoła organizuje w ostatnim tygodniu przed wakacjami (dni po klasyfikacji) dni sportu - patrz fizyczny rozwój ucznia.

5c

Praca psychologa

 


 

 

Fizyczny rozwój ucznia

 

rozumiany jako proces edukacji zdrowotnej

 

 

Zadania szkoły

Þ

 Środki realizacji

 

1.  Stwarza warunki właściwego rozwoju fizycznego uczniów

Þ

1a

Zapewnia odpowiednią bazę lokalową i wyposażenie

1b

Zapewnia opiekę medyczną

1c

Realizuje program zajęć WF

 

2.  Kształtuje postawy promujące szacunek dla zdrowia

Þ

2a

Lekcje wychowawcze, spotkania ze specjalistami na tematy:

 • właściwego odżywiania;

 • higieny życia codziennego i higiena pracy;

 • uzależnień.

3.  Egzekwuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu oraz używania narkotyków (środków odurzających) w szczególności podczas zajęć i wyjazdów szkolnych

Þ

3a

Nadzór na przerwach prowadzony przez nauczycieli

3b

Stosuje przewidziane dokumentami i umowami szkolnymi kary; w przypadku ich naruszenia; aż do usunięcia ucznia ze szkoły włącznie

 

 

4.  Promuje uprawianie sportu i organizuje imprezy sportowe

Þ

4a

Szkoła bierze udział w zawodach, turniejach szkolnych, okręgowych, ogólnopolskich. Zawody, w których co roku bierzemy udział to: Ogólnopolskie Zawody Pływackie Szkół Społecznych, Zimowa Spartakiada Młodzieży Szkół Społecznych

4b

Organizuje sportowe zajęcia pozalekcyjne

4c

Organizuje w ostatnim tygodniu przed wakacjami (po sesji) dni sportu

4d

4e

Wyróżnia i nagradza uczestników i zwycięzców

Organizuje obozy sportowe

 


 

 

Społeczny rozwój ucznia

Þ

Rozumiany jako uświadomienie uczniom, prawdy, że dopiero dzieląc się z innymi swoim czasem i talentami w pełni realizujemy swoje człowieczeństwo

 

Zadania szkoły

Þ

 Środki realizacji

 

1.  Promuje i kształtuje postawy prospołeczne

Þ

 

 

1a

Udział w życiu szkoły oraz życiu społeczności lokalnej

1b

Szkoła organizuje lub umożliwia uczniom organizowanie zajęć, w ramach których kształtuje się poczucie odpowiedzialności za wspólnotę (począwszy od małych wspólnot lokalnych, poprzez wspólnotę narodową, aż do wspólnoty ogólnoludzkiej). Np.: udział w inicjatywach takich jak: akcje na rzecz innych, pomoc humanitarna, lekcje m.in. historii, wos-u, języka polskiego, zawody sportowe, sesje naukowe, wycieczki, imprezy szkolne (jasełka, pożegnanie klas IV-tych, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy), udział uczniów w Radzie Szkoły.

1c

Część zajęć szkolnych odbywa się metodą pracy w grupie

1d

Szkoła kształtuje postawę szacunku dla prawa (respektowanie praw autorskich, kodeksu drogowego, BHP) na lekcjach wychowawczych i wos-u; ściąganie, m.in. naruszenie praw autorskich i umów, traktowane jest jako postępowanie nieuczciwe

 

2.  Posiada i realizuje program działań prospołecznych

Þ

2a

Szkoła nawiązuje kontakty z organizacjami i stowarzyszeniami prowadzącymi działalność społeczną. Np.: lokalne radio lub samorząd, schronisko dla zwierząt, TPD, dom dziecka, PCK, wolontariat


 

 

Wolność,

jako droga ku wartościom.

 

W y c h o w a n i e  j a k o  p r z e k a z  w a r t o ś c i

 

Rozumiane jako niedyrektywny wpływ na zachowanie młodzieży, którego podstawą i uzasadnieniem jest uważany za obowiązujący system wartości, któremu sam wychowawca gotów jest się podporządkować.

 

         Środkiem realizacji tak postawionego celu jest nie tylko przeciwdziałanie, ale przede wszystkim podjęcie takich kroków pedagogicznych, które pobudzają i wspierają poczynania młodzieży. Działania te powinny wykraczać poza sposoby zachowania, które odpowiadają wyłącznie osobistym potrzebom wychowawcy, a powinny rozwijać predyspozycje i uzdolnienia umożliwiające młodemu człowiekowi faktyczną realizację jego własnego człowieczeństwa.

 

Nauczyciel nie daje przykładu, ale jest przykładem. Wymaga punktualności - jeśli sam jest punktualny, przygotowania – jeśli sam jest przygotowany, panowania nad słowem – jeśli sam oczekuje tego od uczniów.

 

Nauczyciel wychowuje własnym stosunkiem do ucznia, sposobem prowadzenia lekcji, egzekwowania wiedzy i umiejętności stawiania ocen. Może być przykładem tylko wtedy, gdy nie ma sprzeczności między tym czego uczy, a tym jak postępuje, między tym czego wymaga od uczniów, a tym co daje od siebie.

Rola nauczyciela jako przewodnika w drodze przez wolność ku wartościom jest niezbywalna:

1.     - „Nauczyciel zainteresowany” światem wartości młodzieży, nauczyciel powinien go znać i rozumieć;

2.     - „Nauczyciel przewodnik w dyskusji” z młodzieżą – powinien wejść z młodzieżą w dialog o wartościach;

3.     - „Nauczyciel wzór osobowy” nie może przepoić się wszystkimi spośród istniejących wartości, musi mieć własny system wartości, zakorzenić się w nim i dojrzewać, dopiero wówczas będzie przekonywujący;

- „Nauczyciel współdziałający” z młodzieżą – współdziałanie jest znakomitą lekcją wartości, które pragnie się młodzieży przekazać.

 

Program Wychowawczy – przyjęty na posiedzeniu Rady Szkoły w dniu 11 stycznia 2002 roku

                                                                                        Przewodniczący Rady Szkoły

 

                                                                                                    Wojciech Czaj